Ochrana osobných údajov

Spoločnosť rešpektuje ochranu vašich osobných údajov a zaobchádza s nimi zodpovedne, v súlade s platnými právnymi predpismi s vysokou úrovňou zabezpečenia.

Naša spoločnosť zabezpečuje ochranu vašich osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení z neskorších predpisov.

 

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

GARANT SERVIS, s.r.o.

Kendice 286

082 01 Kendice

IČO: 46 584 471

DIČ: 2023475597

IČ DPH: SK2023475597

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25745/P

 

2. Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracované len tie, ktoré sú nevyhnutné na vaše kontaktovanie za účelom:

 • Podania odpovede, na vami zaslaný internetový formulár, alebo chat.

 • Prejavu záujmu o voľné pracovné pozície, v evidenicií uchádzačov o zamestnanie

 • Prejavu záujmu o potenciálnu možnosť spolupráce nami ponúkaných služieb, v časti právnych a zmluvných vzťahov

 • Zanechania referencie pre internetové (webové) zverejnenie, prípadne odvolanie vašej referencie. 

   

3. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov spočíva v: 

 • Neposkytnutí vašich údajov tretej strane, výnimku tvoria štátne orgány, ktoré majú právo nahliadnutia do týchto údajov, pokiaľ to zákon nestanovuje inak.

 • Nevykonávaním prenosu údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

 • Zabezpečením kvalifikovaných zamestnancov, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje.

S vašimi údajmi pracujeme citlivo, podľa rozsahu a účelu poskytnutia menovaného v bode 2.

 

4. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo:

 • na prístup k svojím osobným údajom,

 • na ich opravu,

 • na odvolanie súhlasu,

 • na vymazanie osobných údajov,

 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 • na prenosnosť osobných údajov,

 • namietať voči profilovaniu,

 • podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


4.1 Právo na opravu, odvolanie, podanie žiadosti, námietky k súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o opravu, odvolanie udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Osoba má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať, alebo proti nemu namietať.

Podanie žiadosti na opravu alebo namietky, odvolania súhlasu možno urobiť rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Zároveň dotknutá osoba može podať žiadosť, alebo súhlas odvolať aj nasledovnými spôsobmi:

 • Emailovou správou zaslanou na adresu:  info@garantservis.sk

 • Zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla:  GARANT SERVIS, s.r.o., Kendice 286, 082 01 Kendice


4.2. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak dotknutá osoba tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach na ochranu osobných údajov, má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 zák.č.18/2018 Z.z.

 

5. Záverečné ustanovenia

Toto vyhlásenie sme oprávnení kedykoľvek dopĺňať či meniť. Aktuálna verzia tohto vyhlásenia je vždy zverejnená na našich internetových stránkach.

Toto vyhlásenie je platné odo dňa:  10.11.2022


 

Ochrana osobných údajov

UCHÁDZAČI O ZAMESTNANIE

Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie
2. Správa registratúry
3. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

ZAMESTNANCI

Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Evidencia uchádzačov o zamestnanie
2. Personálna a mzdová agenda zamestnancov
3. Propágacia prevádzkovateľa
4. Evidencia zamestnancov - vizitky
5. Evidencia preukazov/osvedčení
6. Ekonomicko-účtovná agenda
7. Právne vzťahy
8. Správa registratúry
9. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

 

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Ekonomicko-účtovná agenda
2. Správa registratúry
3. Evidencia SZČO
4. Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
5. Uplatňovanie práv dotknutých osôb

 

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Účelom spracúvania osobných údajov je
1. Správa registratúry
2. Uplatňovanie práv dotknutých osôb
3. Duálne vzdelávanie

 

ZÁKAZNÍCI

Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Ekonomicko-účtovná agenda
2. Správa registratúry
3. Evidencia SZČO
4. Evidencia zástupcov dodávateľov a odberateľov
5. Uplatňovanie práv dotknutých osôb
6. Evidencia klientov
7. Zmluvné vzťahy
8. Evidencia reklamácií

 

PODUJATIA

Účelom spracúvania osobných údajov je:
1. Správa registratúry
2. Uplatňovanie práv dotknutých osôb
3. Propagácia prevádzkovateľa - dokumentácia z podujatí

Dokumenty na stiahnutie: